علی جلیل زاده امین

علی جلیل زاده امین

طراح و برنامه‌نویس وب

5

ســابقه
کار

+12

پروژه‌های
انجام شده

5

مشتریان
راضی

Web

Torkan Tajhiz Tasisat Co.

Web

My Personal Website

Web

Watch Store Theme

Web

E. Zakeri First Page (Dynamic)

Web

E. Zakeri Wordpress

Web

Akhbar Bonab Wordpress

طراحی وبسایت

HTML

حرفه‌ای

CSS

حرفه‌ای

JavaScript

متوسط

Wordpress

حرفه‌ای

Bootstrap

متوسط

PHP

متوسط

سایر مهارت‌ها

Photoshop

متوسط

MySQL

متوسط

SEO

متوسط

Python

-

Node Js

-